COMUNICAT DE PRESĂ – Finalizarea proiectului “ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2023-2027 A ASOCIAȚIEI PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR” Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER Sub-măsura 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR”

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020                                                   
Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
„Europa investește în zonele rurale!”
Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER
Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor
Decizia de finanțare: D19100000012360600183
Beneficiar: Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor
                                         

COMUNICAT DE PRESĂ – Beclean, 3 Ianuarie 2024
 

Finalizarea proiectului “ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA 2023-2027 A ASOCIAȚIEI PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR”
Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltare locală LEADER
Sub-măsura 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR”

Asociația Parteneriat GAL Ținutul Haiducilor cu sediul în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud în calitate de beneficiar al Deciziei de finanțare numărul D19100000012360600183 anunță finalizarea implementării proiectului „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027 a Asociației Parteneriat Gal Ținutul Haiducilor”.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR),  Măsura 19 – Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER din Programul Național de Dezvoltare Rurală  (PNDR) 2014-2020, Sub-Măsura 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR”. Programul Național de Dezvoltare Rurală, fiind implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă.  Obiectul deciziei de finanțare l-a reprezentat acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă pentru Sub-Măsura 19.1 „SPRIJIN PREGĂTITOR” pentru proiectul „Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2023-2027 a Asociației Parteneriat Gal Ținutul Haiducilor” având ca Obiectiv general creșterea capacității de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală.

Valoarea eligibilă totală a finanțării a fost de 25.229,91 EUR, echivalent a 124.875,43 LEI;

Proiectul s-a desfășurat în perioada 3 octombrie 2023 – 3 ianuarie 2024 si a avut următoarele  obiective specifice:

  • Informarea actorilor interesați de la nivel local (de la cetățeni la mediul privat, ONG și administrație publică) cu privire la programul LEADER;
  • Mobilizarea actorilor interesați de la nivel local să se implice în elaborarea Strategiei de dezvoltare locală;
  • Asigurarea consultanței de specialitate în procesul elaborării Strategiei de dezvoltare locală, pentru a fi conformă cu cerințele măsurii 19.1 și cu cele mai bune practici în domeniu
  • Crearea unui cadru organizat pentru implicarea actorilor interesați de la nivel local în elaborarea strategiei – prin constituirea de grupuri de lucru la nivel de UAT;
  • Consultarea actorilor interesați de la nivel local asupra conținutului Strategiei și obținerea acordului lor asupra formei finale a acesteia;
  • Elaborarea unei Strategii de dezvoltare locală conformă cu cerințele măsurii 19.1și cu bunele practici în domeniu.

Pentru atingerea tuturor acestor obiective specifice, au avut loc următoarele activități:

  • S-au desfășurat în total 20 de acțiuni de animare, informare și consultare a teritoriului (câte una în fiecare UAT din teritoriul GAL ȚH) care au avut un rol cheie pentru mobilizarea partenerilor și implicarea lor în procesul elaborării strategiei, la care au participat 265 de actori locali interesați. Întâlnirile de animare au ajutat la crearea unei strategii de dezvoltare locală relevantă, inclusiv o diversitate de perspective și contribuții, asigurând astfel că planurile sunt în concordanță cu nevoile reale ale comunității;
  • Au fost organizate două întâlniri în UAT-urile reprezentative Căianu-Mic si Lechința, la care au participat 48 de persoane din domenii de activitate asemănătoare au avut ocazia să se consulte, să se informeze despre viitoarele oportunități de dezvoltare din teritoriul Ținutul Haiducilor;
  • Au fost organizate ulterior două întâlniri cu partenerii sub forma unor grupuri de lucru la care au participat în total 91 de persoane cu ajutorul cărora au fost cunoscute care sunt nevoile reale ale comunității, participanții având parte de discuții interactive, contribuind astfel la clarificarea obiectivelor strategice și identificarea priorităților cheie, asigurând alinierea strategiei cu nevoile comunității:Dezvoltarea formelor asociative, Promovarea și conservarea patrimoniului, Inovarea prin conceptul Smart Village, Dezvoltarea infrastructurii locale, Înființarea de START-UP-uri non-agricole, Consolidarea infrastructurii turistice, Schimb de bune practici și cooperare între comunități, Servicii sociale pentru populație, Promovarea integrării sociale.
  • A avut loc o întâlnire finală cu partenerii în data de 21 decembrie 2023, la care au participat 64 de membri din parteneriat în care s-a aprobat Strategia de Dezvoltare Locală 2023-2027, fiind prezentate și aprobate  prioritățile, obiectivele și intervențiile prevăzute în noua strategie.

Toate întâlnirile au fost adevărate platforme de discuție și consultare în cadrul cărora s-au identificat provocările și oportunitățile pentru fiecare comunitate în parte, astfel încât noua strategie să valorifice potențialul economic și turistic al regiunii, totodată incluzivă pentru copiii din grupurile vulnerabile și aparținătorilor acestora pentru o mai bună adaptare la condițiile de viață.

Totodată, s-a discutat despre tema unificatoare pentru SDL 2023-2027 care pornește de la o constatare realistă: Ținutul Haiducilor se confruntă cu o serie de provocări majore, care impun o strategie de reacție. SDL se va concentra pe dezvoltarea unei culturi comunitare inovativă si a unui mediu de lucru incluziv care inspiră și încurajează creativitatea, schimbarea și dezvoltarea personală a locuitorilor TH – o comunitate conectată la valorile tradiționale și care, în același timp, este deschisă la schimbare și inovație.

Este practic un apel la creativitate, învățare continuă și colaborare, cu accent pe construirea unui viitor mai bun și mai incluziv pentru toți locuitorii din întreg Ținutul Haiducilor!

 

 

Teritoriul Leader acoperit de ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR este format din 20 unități administrativ- teritoriale. Are o suprafața de 1.384,56 km2, o populație de 62.777 locuitori cu o densitate de 45,34 loc./ km2. Cele 20 unități administrativ teritoriale sunt: orașul Beclean și comunele: Budești, Braniștea, Căianu Mic, Ciceu-Giurgești, Ciceu-Mihăiești, Chiuza, Cuzdrioara, Negrilești, Petru-Rareș, Runcu Salvei, Spermezeu, Tîrlișua, Uriu, Zagra, Matei, Nușeni, Lechința, Șieu-Odorhei, Chiochiș care formează un teritoriu omogen. Din cele 20 unități administrativ teritoriale , una nu a fost inclusă în GAL-ul finanțat prin LEADER-PNDR 2014-2020, respectiv comuna Budești.

 

 Expert Relații Publice
Telefon: 0746 569 938
E-mail: secretariat@galtinutulhaiducilor.com

GAL Tinutul Haiducilor_Comunicat de presa finalizare proiect 19.1

Comments are closed.